PROGRAMUL DE STUDII POSTLICEALE, CU DURATA DE 2 ANI”

(FORMARE INIŢIALĂ MAIŞTRI MILITARI)

 

 

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani,  seria 2016-2018

 Sesiunea 09-18.07.2018

 

Calendarul/graficul de desfăşurare a examenului de absolvire pe probe de examen

 

Activitatea

Perioada

Loc de desfăşurare

Înscrierea candidaţilor

11-22.06.2018

CENTRE DE INSTRUIRE ALE ARMELOR

Desfăşurarea probei practice

09, 10, 11.07.2018

Afişarea rezultatelor la proba practică

11.07.2018

Desfăşurarea probei scrise

12,13.07.2018

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

13.07.2018

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă

13.07.2018

Susţinerea proiectului de specialitate

14 – 17.07.2018

Afişarea rezultatelor finale

18.07.2018

 

 

 

 Conţinutul examenului de absolvire pentru certificarea competenţelor profesionale.

Examenul de certificare a competenţelor profesionale/absolvire constă în probe:

a) probă practică;

b) probă scrisă;

c) realizarea şi susţinerea unui proiect de specialitate/absolvire/lucrare de maistru.

Nota minimă de promovare a probei practice, care dă dreptul elevilor să participe la proba scrisă, este 6,00.

Nota minimă de promovare a probei scrise este 5,00.

Nota minimă de promovare la susţinerea proiectului este 6,00.

Media generală de absolvire este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire a notelor obţinute la proba practică, proba scrisă şi susţinerea proiectului.

Nu se calculează media de absolvire pentru elevii care nu au promovat una sau mai multe probe de examen.

Sunt declaraţi „ADMIS” elevii care au obţinut cel puţin media 6,00 (şase), media minimă de promovare a examenului de absolvire.

Elevii care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus sunt declaraţi „RESPINS” sau, după caz, „NEPREZENTAT” sau „ELIMINAT DIN EXAMEN”.

Promovarea examenului de absolvire conferă absolvenţilor dreptul de a primi certificatul de competenţe profesionale nivel 3 avansat de calificare, respectiv brevetul de maistru militar.

 

 

                                                                         „BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                                    1960 - 2018