MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ȘCOLII MILITARE DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI

A FORȚELOR TERESTRE ,,BASARAB I”

  

MISIUNE

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”, (denumită în continuare S.M.M.M.S.F.T.) este instituție de învățământ militar de nivel preuniversitar, subordonată S.M.F.T., care asigură formarea inițială a maiștrilor militari ca specialiști în exploatarea, repararea și întreținerea armamentului, tehnicii și echipamentelor din dotare, a maiștrilor și subofițerilor ca luptători, lideri și mentori ai structurilor de la baza ierarhiei militare și a ambelor categorii ca educatori și cetățeni cu pregătire postliceală, în măsură să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei și opțiunilor proprii, atât la pace, cât și la criză și război.

 OBIECTIVUL GENERAL îl reprezintă, pe de o parte, formarea inițială a maiștrilor militari ca specialiști în exploatarea, repararea și întreținerea armamentului, tehnicii și echipamentelor din dotare, a subofițerilor ca luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare și a ambelor categorii ca educatori și cetățeni cu pregătire postliceală, în măsură să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei și opțiunilor proprii, atât la pace, cât și la criză și război, iar pe de altă parte, procesul de formare al luptătorului și de inițiere a specialistului de infanterie, pentru a fi în măsură să desfășoare cu succes acțiuni de luptă individuală și în echipă, folosind cu pricepere și eficiență mijloacele din dotare, atât la pace cât și în situații de criză și la război.

OBIECTIVELE  SPECIFICE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

01.   Proiectarea și parcurgerea/realizarea curriculumului educațional pentru pregătirea militară generală și de comandă în cadrul C.N.I.P., precum și învățământul postliceal în cadrul S.M.M.M.S.F.T. pentru formarea inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor, formarea continuă și perfecționarea pregătirii profesionale a maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști prin cursuri de perfecționare/specializare/limba engleză.

02.   Dezvoltarea bazei materiale pentru desfășurarea unui proces de învățământ de calitate, în concordanță cu planurile de învățământ și numărul de elevi/cursanți instruit.

      03.   Dezvoltarea relațiilor interne și de parteneriat.

04.   Asigurarea calității educației în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”.

05.   Prioritizarea eficientă a fondurilor financiare alocate pentru programele de achiziții și modernizare, în vederea înzestrării bazei materiale pentru instrucție/învățământ cu echipamente compatibile, moderne și performante.

06.   Promovare tradițiilor militare și asigurarea reprezentării sociale în mediul militar și civil a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre “BASARAB I”.

07.   Dezvoltarea capacității acționale și vitezei decizionale a comandantului în structura organizatorică de bază și temporară, în vederea conducerii eficiente a procesului de instrucție și educație, a activităților/acțiunilor în situații de urgență, criză și/sau război.

08.   Organizarea, planificarea, desfășurarea ritmică și evaluarea pe niveluri ierarhice a instrucției forțelor în vederea perfecționării gradului de instruirea personalului și subunităților pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin pe timp de pace, în situații de criză și război, respectiv asigurarea pazei securității obiectivelor instituției, realizarea și menținerea sistemului de comunicații și asigurarea suportului logistic (transporturilor de aprovizionare și mentenanței tehnicii, armamentului și echipamentelor militare).

09.   Îmbunătățirea calității și eficienței managementului instituțional, creșterea calității procesului instructiv - educativ, a nivelului de competență și de performanță al elevilor. Formarea soldaților și gradaților profesioniști și soldaților rezerviști voluntari din arma/specialitatea infanterie, potrivit cerințelor prevăzute în “Modelul luptătorului”, pentru instrucția individual de bază și “Modelul specialistului”, pentru instucția individual de specialitate, dezvoltarea deprinderilor de acțiune pentru îndeplinirea, individual și/sau în echipă a unor misiuni.

      10.   Dezvoltarea competențelor profesionale ale resurselor umane.

      11.   Asigurarea consilierii în problemele specifice managementului resurselor umane

(M.R.U.) pentru funcțiile din structura organizatorică a școlii și realizarea unui sistem de gestiune a resurselor umane transparent, flexibil și eficient, care să asigure evoluția în carieră și promovarea personalului militar și civil, precum și respectarea fluxului și procedurilor de elaborare și înaintare spre aprobare a documentelor specifice.

 

ALTE OBIECTIVE/MISIUNI

-  formarea inițială și continuă a instructorilor militari din rândul maiștrilor militari și subofițerilor, capabili să organizeze și să conducă instruirea corpului maiștrilor militari și subofițerilor, conform cerințelor armatei și nevoilor de interoperabilitate cu partenerii și aliații acesteia;

-  formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză a cadrelor militare, în funcție de nevoile Forțelor Terestre;

-  pregătirea teoretică și practică pentru obținerea permisului de conducere categoriile B și C, a viitorilor maiștri militari și a cadrelor militare, în funcție de nevoile armatei;

-  asigurarea, conform ordinelor eșaloanelor superioare, a sprijinului logistic total/parțial la pace/criză/război pentru: Centrul intermediar de arhive al SMFT, Centrul Militar Județean Argeș, Spitalul Militar de Urgență Pitești, Centrul de studii și păstrare a arhivelor militare istorice;

-  dezvoltarea proiectelor de parteneriat cu unități și instituții de învățământ similare din țară și străinătate și pregătirea prin cursuri a personalului armatelor străine;

-  modernizarea, adaptarea și perfecționarea cadrului conceptual, structural, acțional și funcțional al școlii, precum și ridicarea nivelului eficienței sistemului de formare profesională inițială și continuă a personalului, în acord cu standardele educaționale naționale și euroatlantice, precum și cu exigențele instruirii forțelor, pentru obținerea unei resurse umane capabile să-și asume responsabilitățile îndeplinirii atribuțiilor funcțiilor pentru care se asigură pregătirea, în vederea realizării unei structuri de forțe moderne, dislocabile, flexibile și sustenabile, cu capacitatea de a fi angajată într-un larg spectru de misiuni, atât pe teritoriul național, cât și în afara acestuia.

                                                     

 

 
„BIRUINȚA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”
1863 - 2021